YENÇEV GENEL KURULU YAPILDI

İLÇEMİZİN çevre ve doğa der­nek­le­rin­den bi­ri­si olan YEN­ÇEV’in genel ku­ru­lu geçtiğimiz günlerde ya­pıl­dı. Katı Atık ve HES’e karşı mü­ca­de­le eden YENİCE PLAT­FOR­MU, üç yıl önce der­nek­le­şe­rek YEN­ÇEV’i kur­muş­tu.

Ye­ni­ce Plat­for­mu’nun 12 üye­si­nin ku­ru­cu üye ol­du­ğu der­nek Şeker’e ya­pı­la­cak HES’in mah­ke­me­ye ta­şın­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar­da bu­lun­muş ve açı­lan da­va­la­rı takip et­miş­ti.

Berna Güzel baş­kan­lı­ğın­da Yıl­maz Kırık ve Sabri Ka­ra­dön­gel’den olu­şan divan ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len genel kurul Celal Bayar Cad­de­si Ko­me­ge­ne’de ya­pıl­dı.

Genel ku­rul­da der­ne­ğin yeni yö­ne­ti­mi de be­lir­len­di. Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri­ne Mus­ta­fa Akay, Tun­cay Ars­lan, Cemal Ka­ra­kaş, Cev­det Aba­oğ­lu, Mü­ca­hit Top­rak, Sedat Çakıl ve Meh­met Tur­gut se­çil­di­ler.

De­ne­tim Ku­ru­lu da Fahri Eli­eyi­oğ­lu, Meh­met Temel De­re­ba­şı ve Naim Emdi’den oluş­tu.

Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin önü­müz­de­ki gün­ler­de bir araya ge­le­rek görev bö­lü­mü ya­pa­cak­la­rı

öğ­re­nil­di.