İYİ Parti Yenice Kongresi Yapıldı

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Kong­re­si geç­ti­ği­miz günlerde, Yenice Be­le­di­ye­si Mec­lis Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.

Seyfi Tetik ve Mu­hit­tin Kork­maz’ın ilçe baş­kan adayı ola­rak ka­tıl­dı­ğı kongrede, gün­dem mad­de­le­ri gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı. Ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cun­da Seyfi Tetik ye­ni­den seçilerek güven ta­ze­le­di.

Kongrenin Divan Baş­kan­lı­ğı­nı Dur­sun Al­tı­par­mak yaptı.

Kongreye, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, STK Başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanlarının ve çevre  il ve il­çe­ler­den il ve ilçe yöneticileri katıldı.

İYİ Parti İlçe yö­ne­ti­mi Seyfi Tetik Baş­kan­lı­ğın­da şu ki­şi­ler­den oluş­tu; Fikri Güven, Selahattin Karakaş, Fik­ret Onan, Meh­met Turgut, Ahmet Odabaş, Nazan İnam, Me­la­hat Eyi, Musa Balcık, İbra­him Güney, Mahir Acar, Hü­se­yin Topraklı, Hasan Başoğlu, Nev­zat Abaoğlu, Cevat Dede, Er­do­ğan Sa­tı­cı, Metin Aydoğdu, Mahir Ayvacık, Barış Karakaya, Meh­met Eren, Eyüp Özgü.