HALK PAZARI PERŞEMBE GÜNÜ KURULACAK

İLÇEMİZDE Cu­mar­te­si gün­le­ri ku­ru­lan halk pa­za­rı, hafta sonu uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ne­de­niy­le yine per­şem­be gün­le­ri ku­ru­la­cak.

Ko­nuy­la il­gi­li Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si’nden ya­pı­lan açık­la­ma şöyle; “İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İller İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü’nün 16.05.2021 tarih ve 8160 sa­yı­lı Ka­de­me­li Nor­mal­leş­me Ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 01 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hi­ne kadar Cu­mar­te­si-Pa­zar gün­le­ri so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı uy­gu­la­na­ca­ğın­dan sebze pa­za­rı, köylü pa­za­rı ve kon­fek­si­yon pa­za­rı aynı yer­le­rin­de, daha ön­ce­den de ilan et­ti­ği­miz gibi Per­şem­be gün­le­ri yeni bir karar alı­nın­ca­ya kadar ku­rul­ma­ya devam edi­le­cek­tir.

Hal­kı­mı­za ve es­naf­la­rı­mı­za say­gıy­la du­yu­ru­lur. “