GÖKTEPE ŞENLİKLERİ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

İKİ YIL­LIK bir ara­nın ar­dın­dan Gök­te­pe Şen­lik­le­ri bu yıl 30 Tem­muz’da ya­pı­la­cak.
Çel­tik Köyü Muh­tar­lı­ğı ve Çel­tik Köyü Yar­dım­laş­ma ve Gü­zel­leş­tir­me Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len şen­lik­le­rin bu yıl 7’ncisi ya­pı­la­cak.
Çel­tik Köyü Muh­ta­rı ve Der­nek Baş­ka­nı Sezai Çoban, şen­lik­ler­le il­gi­li ga­ze­te­mi­ze ver­di­ği bil­gi­de şun­la­rı söy­le­di; “Muh­tar­lı­ğı­mız ve der­ne­ği­miz ta­ra­fın­dan bu yıl 7’nci­si­ni ya­pa­ca­ğı­mız şen­lik­le­ri­miz­le, hem il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na katkı bu­lun­mak, hem de Çel­tik Köyü sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan Gök­te­pe Yay­la­sı­nın do­ğa­sı­nı ta­nıt­mak is­ti­yo­ruz. Doğa ha­ri­ka­sı Gök­te­pe Yay­la­sın­da ya­pa­ca­ğı­mız şen­lik­le­ri­mi­ze tüm hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz. Ya­şa­dı­ğı­mız pan­de­mi do­la­yı­sıy­la iki yıl­dır ya­pa­ma­dı­ğı­mız şen­lik­le­ri­mi­zi bu yıl gelen yoğun istek ve ta­lep­ler üze­ri­ne gün­de­mi­mi­ze aldık ve ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı baş­lat­tık.
Şen­lik­le­ri­miz 30 Tem­muz 2023 Pazar günü saat 10.00’da baş­la­ya­cak­tır. Etli mısır çor­ba­sı ik­ra­mı­nın ar­dın­dan Kur’an Ti­la­fe­ti oku­na­cak­tır. Sezai Çağ­daş kon­se­ri son­ra­sı, yağlı güreş, halat çekme, çuval ya­rış­ma­la­rı ya­pı­la­cak­tır. Ra­ma­zan Çelik kon­se­ri­nin ar­dın­dan şen­lik­le­ri­miz sona ere­cek­tir” dedi.
Köy Muh­ta­rı ve Der­nek Baş­ka­nı Sezai Çoban, şen­lik­le­re ka­tı­lı­mın yük­sek ol­ma­sı­nı bek­le­di­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.