CHP KA­RA­BÜK İL BAŞ­KA­NI ÇAKIR: “İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si Ka­pa­tı­la­maz”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Abdul­lah Çakır, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si ka­pa­tı­la­maz” dedi.

Çakır, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Ye­ni­ce il­çe­miz­de İş Ban­ka­sı Şu­be­si’nin

Genel Mü­dür­lü­ğün al­dı­ğı kara göre 11 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le ka­pa­tıl­ma ka­ra­rı al­ma­sı üzün­tü

ve­ri­ci­dir. Do­yu­ru­cu bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dan yıl­lar­ca Ye­ni­ce belde iken başlayan bir hiz­met ko­nu­sun­da İş Ban­ka­sı’nın bu ka­ra­rı bir kez daha göz­den ge­çir­me­si ge­rek­li­dir. Ka­ra­bük’ün ikin­ci büyük il­çe­sin­de İş Ban­ka­sı hiz­me­ti­ne devam et­me­li­dir.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de par­ti­mi­zi zi­ya­re­te gelen CHP, AKP, MHP İlçe Baş­kan­la­rı ile Esnaf ve Şo­för­ler Odası Baş­kan­la­rı­na bu sü­re­cin ta­kip­çi­si ve des­tek­çi­si ola­ca­ğı­mız sö­zü­nü ver­miş­tik. CHP İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak bu ko­nu­da eli­miz­den ge­le­ni il­gi­li­le­re ak­ta­ra­rak şu­be­nin

ka­pa­tıl­ma­ma­sı yö­nün­de gi­ri­şim­le­ri­miz devam et­mek­te­dir.

23 bin nü­fus­lu bir il­çe­de yalnız­ca bir banka şu­be­si­nin kal­ma­sı önü­müz­de­ki gün­ler­de be­ra­be­rin­de va­tan­daş­la­rı­mı­za büyük so­run­lar or­ta­ya çı­ka­ra­cak­tır. Biran önce böyle bir yan­lış­tan dö­nü­le­ce­ği­ni ümit edi­yo­rum”