YENİCE , KARABÜK TANITIM GÜNLERİNDE…..

KISA adı KAR­DER­FED olan Ka­ra­bük Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ve 25 Kasım’da baş­la­yıp 28 Kasım Pazar günü sona eren İstan­bul Ye­ni­ka­pı’da dü­zen­le­nen Ka­ra­bük Gün­le­ri büyük ilgi ve be­ğe­ni top­la­dı.

Resmi Açı­lı­şı, 25 Kasım 2021 Per­şem­be günü Karabük Valisi Fuat Gürel, Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri Cum­hur Ünal, Ni­ya­zi Güneş, İstan­bul Vali Yar­dım­cı­sı Faik Sözer, Ak Parti Mer­kez Karar Yü­rüt­me Üyesi Sevgi Yiğit, Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof Dr. Refik Polat,  Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Yasin Erdem, Es­ki­pa­zar Kay­ma­ka­mı Fur­kan Kor­ku­suz, Saf­ran­bo­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Elif Köse, Es­ki­pa­zar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Dön­mez, Ka­ra­bük Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Cev­det Akay, pro­to­kol üye­le­ri tarafından yapılan etkinlik, İstanbul Ye­ni­ka­pı Et­kin­lik Ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Karabük Tanıtım Günlerinde Yenice Tanıtım Standı da,  en büyük ilgiyi gören stantlardan birisi oldu.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaptığı açıklamada “ Yenice’mizin , özellikle de Ihlamur Teras Tesislerimizin tanıtımına büyük katkısı olacağına inandığımız Karabük Tanıtım Günlerinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burada görev yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

Karabük Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum “ dedi.