ESNAF ODASI SEÇİMİ YAPILDI ABAOĞLU VE EKİBİ, YENİDEN GÖREVE SEÇİLDİ

İLÇEMİZİN önem­li Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri­si olan Ye­ni­ce Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın genel ku­ru­lu geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si günü Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.

Divan Baş­kan­lı­ğı’nı Ka­ra­bük Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Nu­ret­tin Tümen’in yap­tı­ğı genel ku­rul­da, gün­dem mad­de­le­ri sı­ra­sıy­la gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı.

Cev­det Aba­oğ­lu ve Yıl­maz Ek­mek­ci’nin aday ol­du­ğu genel ku­rul­da, her iki baş­kan adayı da birer ko­nuş­ma yap­tı­lar. Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Divan yö­ne­ti­mi gö­re­vi­ni ta­mam­la­dı ve se­çim­le­re ge­çil­di.

Ya­pı­lan se­çim­ler­de, 402 üye oy kul­lan­dı. 13 oyun ge­çer­siz sa­yıl­dı­ğı se­çim­ler so­nu­cun­da Cev­det Aba­oğ­lu’nun lis­te­si 244, Yıl­laz Ek­mek­ci’nin lis­te­si de 145 oy aldı.

 Böy­le­ce, esnaf ve sa­nat­kar­lar, Cev­det Aba­oğ­lu ve eki­bi­ne dört yıl sü­rey­le güven ta­ze­le­miş oldu.